SAKRAMENTY

CHRZEST ŚWIĘTY

 1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. przynajmniej 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka).

Kan. 868 – § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
10 aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
20 aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.
§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

 1. Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:
 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
 • dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni spoza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)
 1. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

10 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

20 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

30 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

40 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

50 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

A zatem chrzestnym nie może być osoba:

 • niewierząca
 • niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
 • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
 • mająca złą opinię w parafii
 • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety).

Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii muszą przedłożyć zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Otrzymuje się je w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania.
Zgłaszający się do kancelarii parafialnej po zaświadczenia do sprawowania funkcji matki lub ojca chrzestnego muszą być katolikami regularnie praktykującymi, mieszkającymi w naszej parafii.
Mieszkający dłuższy czas poza parafią ubiegają się o takie zaświadczenie w parafii w miejscu swego pobytu. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, ale zamieszkania według Kodeksu Prawa Kanonicznego trwającego ponad pół roku.

 1. Uroczysty chrzest sprawowany jest w niedziele po Mszy św. o godz. 12:30. W dniu chrztu św. rodzice i chrzestni zgłaszają się do kancelarii o godz. 12:15, a następnie uczestniczą we Mszy św., podczas której modlimy się za dzieci mające być ochrzczone oraz ich rodziców i chrzestnych.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Parafia przygotowuje do sakramentu Bierzmowania parafian w dwóch grupach:

 • klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej
 • spotkanie raz  w miesiącu w poniedziałki i wtorki (zapowiadane w ogłoszeniach).

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania obiera sobie świadka, który powinien spełniać te same warunki co chrzestny(a) – kan. 892-893.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni, którzy przychodzą pierwszy raz celem spisania protokołu przedślubnego powinni wcześniej uzgodnić termin z ks. Proboszczem. Zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego i do wygłoszenia zapowiedzi:

 1. Dowód osobisty.
 2. Świadectwo chrztu (dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią – z datą z okresu ostatnich trzech miesięcy i jednocześnie niewcześniejszą niż sześć miesięcy do dnia ślubu).
 3. Świadectwo bierzmowania (dotyczy osoby bierzmowanej poza parafią).
 4. Świadectwo z ostatniej klasy, w której uczestniczyło się w katechizacji szkolnej.
 5. Wdowcy i wdowy – świadectwo zgonu współmałżonka, względnie dekret wdowieństwa.

Na drugie spotkanie przedślubne narzeczeni przynoszą:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne do 3 miesięcy przed datą ślubu).
 2. Świadectwo ukończenia katechezy przedślubnej dla narzeczonych (zaświadczenie o odbyciu 5-ciu spotkań w Poradni Przedmałżeńskiej).
 3. Świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z parafii, do której była przekazana „Prośba o wygłoszenie zapowiedzi”.
 4. Dane świadków ślubu.
 5. Poświadczenie odbytych dwóch spowiedzi.